Pomáháme zlepšovat stav krajiny

Naše aktivity

Příroda a krajina jsou největší bohatství, které jako lidstvo máme k dispozici. Naše aktivity směřují ke zmírnění následků lidské činnosti na okolí, obnově přírodních stanovišť a harmonizaci přirozených  a antropogenních procesů.

Konzultujeme, navrhujeme a projektujeme řešení environmentálních kompenzací na rozhraní lidských sídel a struktur a volné krajiny, včetně okolí liniových staveb, průmyslových areálů nebo obytné zástavby. Prostě tam, kde je třeba soulad přírody a lidských potřeb.

Plánujeme, projektujeme a dozorujeme realizace obnovy vodních a mokřadních biotopů (tůní, rybníků a mokřadů) a dále ošetřování a výsadby zeleně. Zaměřujeme se i na další opatření podporující zvláště chráněné druhy organismů – např. ochranu obojživelníků a plazů pomocí migračních barier.

U staveb provádíme biologické dozory s cílem ochrany zejména zvláště chráněných živočichů a dohledu nad dodržováním podmínek ochrany přírody.

Naše služby

 • Návrhy, studie, projekce a dozor nad realizací vodohospodářských krajinotvorných prvků se zaměřením
  na retenci vody v krajině – tůně, rybníčky, mokřady, revitalizace vodních toků.
 • Návrhy, studie, projekce a dozor nad realizací prvků zeleně v obcích i extravilánu – výsadby stromů a keřů, ošetřování zeleně, havarijní kácení, projekty náhradních výsadeb.
 • Environmentální inženýring pro záměry staveb – zajištění všech potřebných souhlasů a povolení nutných ze strany ochrany přírody a ochrany životního prostředí
 • Návrhy a studie krajinotvorných a environmentálních úprav v ucelených územích
 • Management a správa zeleně kolem liniových staveb – koordinace pěstebních činností a navrhování úprav zeleně kolem liniových staveb, včetně návrhů doplňkových opatření
  pro podporu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin
 • Biologické dozory na stavbách – dohled nad plněním požadavků orgánů ochrany přírody na stavbách, ochrana zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v průběhu stavebních činností včetně případných aktivních zásahů- transferů na náhradní lokality apod.
 • Aplikovaný výzkum zaměřený na kvalitu vody v zemědělské krajině – projekt TAČR.

Kdo jsme

Jsme malý kompaktní tým s velkou zkušeností v oblasti, které se věnujeme. Specializujeme se v oblasti environmentálního inženýringu na problematické kauzy pod heslem:

Kde jsou jiní v koncích, my začínáme!

Co získáte ze spolupráce s námi?

Předně partnera, který bude tvořit most mezi Vámi
a požadavky ostatních stakeholderů.

Díky našim zkušenostem dokážeme najít cesty tam,
kde řešení zdánlivě neexistuje.

Vždy se snažíme hledět na problém očima všech zúčastněných, pochopit tak jejich motivace
a v tomto duchu s nimi jednat.

V případě potřeby dokážeme navrhnout originální řešení problému na základě odbornosti.

V každém případě hájíme zájmy našeho klienta v intencích zákonných a etických norem.

Přečtěte si víc o naší společnosti

Přečtěte si víc o našem týmu

Spolupracující subjekty

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail