Služby

Oblasti našich činností

Návrhy, studie, projekce a dozor nad realizací vodohospodářských krajinotvorných prvků se zaměřením na retenci vody v krajině – tůně, rybníčky, mokřady, revitalizace vodních toků.

Návrhy, studie, projekce a dozor nad realizací prvků zeleně v obcích i extravilánu – výsadby stromů a keřů, ošetřování zeleně, havarijní kácení, projekty náhradních výsadeb.

Environmentální inženýring pro záměry staveb – zajištění všech potřebných souhlasů a povolení nutných ze strany ochrany přírody a ochrany životního prostředí.

Návrhy a studie krajinotvorných a environmentálních úprav v ucelených územích.

Management a správa zeleně kolem liniových staveb – koordinace pěstebních činností a navrhování úprav zeleně kolem liniových staveb, včetně návrhů doplňkových opatření pro podporu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Biologické dozory na stavbách – dohled nad plněním požadavků orgánů ochrany přírody na stavbách, ochrana zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v průběhu stavebních činností včetně případných aktivních zásahů – transferů na náhradní lokality apod.

Aplikovaný výzkum zaměřený na kvalitu vody v zemědělské krajině – projekt TAČR.

Umístění

Rok

Klient

Česká republika // 2020 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mapování míst střetů vozidel se zvířaty včetně návrhu opatření

Evropská unie // 2020 // Evropská komise

Aktualizace příručky k zvláštní ochraně evropsky výzamných druhů

Černá Hora // 2019 // Evropská komise

Koordinace mapování stanovišť vč. analýzy výsledků pro založení Natury 2000 v Černé Hoře

Česká republika // 2019 // Magistrát hlavního města Prahy

Po(d)klad pro návštěvníky pražských evropsky významných lokalit

Česká republika // 2019 // Ministerstvo životního prostředí

Mediace kulatých stolů k ochraně rysa

Česká republika // 2019 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pasportizace potencionálních migračních objektů ve správě ŘSD ČR v Ústeckém kraji

Česká republika // 2019 // Ministerstvo životního prostředí

Hodnocení Národního parku Podyjí a Národního parku Šumava

Černá Hora // 2019 // Německá rozvojová agentura

Koordinace mapování biotopů národního parku Skadarské jezero v Černé hoře

Česká republika // 2019 // Ministerstvo životního prostředí

Analýza vhodných způsobů komunikace o tématu biologické rozmanitosti

Česká republika // 2019 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projekt monitoringu složek životního prostředí pro D6 ve Středních Čechách

Česká republika // 2019 // DŘEVO Korožné

Ichtyologický průzkum a biologické posouzení pro plánovaný rybí přechod a rybník v Dolních Heřmanicích

Gruzie // 2019 // Česká rozvojová agentura

Národní reporty indikátorů o chráněných územích v Gruzii

Česká republika // 2019 // Statutární město Jablonec nad Nisou

Přírodovědný průzkum zaměřený na výskyt ohrožených, zvláště chráněných a bioindikačních druhů a cenných biotopů

Česká republika // 2019 // Ministerstvo životního prostředí

Dílčí části závěrečné zprávy z Hodnocení národních parků v ČR

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Podkladové studie pro hodnocení vlivu nakládání s rubaninou ze stavby „D4 Rača – Záhorská Bystrica“ na životní prostředí

Česká republika // 2018 // Správa Národního parku České Švýcarsko

Strategický plán výzkumu Českosaského Švýcarska pro období 2020-2026

Česká republika // 2018 // Ministerstvo životního prostředí

Analýzy rizik

Česká republika // 2018 // Ústav zemědělské ekonomika a informací

Indikátor plocha mokřadů na zemědělské půdě

Česká republika // 2018 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Inventarizační průzkum invazních rostlin v okolí dálnic a silnic I. třídy v Středočeském kraji

Česká republika // 2018 // Ministerstvo životního prostředí

Vyhodnocení analytických podkladů a zpracování rešerše pro aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2019-2025

Česká republika // 2018 // Ministerstvo životního prostředí

Podklady pro 6. národní zprávu pro Úmluvu o biologické rozmanitosti (CBD)

Černá Hora // 2018 // Evropská komise

Konzultace při dokončení studie ochrany pro lokalitu Ulcinj Saline

Česká republika // 2018 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dokumentace EIA pro záměr „D7 Chlumčany, zkapactinění obchvatu“

Česká republika // 2018 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Biologický dozor na stavbě „D7 Postoloprty – MÚK Bítozeves”

Česká republika // 2018 // Lesy České republiky

Potenciál rozvoje MVE na drobných vodních tocích

Česká republika // 2017 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dokumentace EIA pro záměr „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“

Česká republika // 2017 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Biologické hodnocení „I/13 Třebušice MÚK – (dopravní bodová závada)“

Česká republika // 2017 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Biologické průzkumy pro ověřovací stanoviska EIA ke stavbě „R6 Nové Strašecí – Olšová vrata“

Evropská unie // 2017 // Evropská komise

Hodnocení žádostí programu LIFE

Srbsko // 2017 // Česká rozvojová agentura

Základní systém sledování vlivu klimatické změny na biodiverzitu v Srbsku

Česká republika // 2017 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o výjimku z ochranných podmínek pro „D6 Nové Strašecí – Řevničov“, „D6 Řevničov – obchvat“ a „D6 Lubenec – obchvat“

Česká republika // 2017 // Ministerstvo životního prostředí

Podklady pro přípravu resortní Strategie financování ochrany biodiverzity

Česká republika // 2017 // Správa Národního parku České Švýcarsko

Studie proveditelnosti pro vybudování lososí líhně na území NP České Švýcarsko

Česká republika // 2017 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rozptylová a hluková studie pro DSP „R7 Louny, zkapacitnění obchvatu“

Česká republika // 2017 // Ministerstvo životního prostředí

Regulační plány pro invazní druhy

Česká republika // 2017 // Evropská komise

Podpora studijní cesty zaměřené na ochranu přírody v rámci podpory Ukrajiny při sbližování s acquis EU v oblasti životního prostředí

Česká republika // 2017 // GoodMills Česko

Zoologický a dendrologický průzkum v rámci hodnocení výrobního provozu Lovosice

Srbsko // 2016 // Česká rozvojová agentura

Indikátory klimatické změny pro Strategii ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku

Česká republika // 2016 // Hnutí DUHA

Analýza podmínek na území ČR z hlediska biodiverzity a vhodnosti pro ponechání samovolnému vývoji

Česká republika // 2016 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Biologické průzkumy pro ověřovací stanoviska EIA

Česká republika // 2016 // Ministerstvo životního prostředí

Kapitoly k problematice biodiverzity a ekosystémových funkcí v rámci Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR

Česká republika // 2016 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dokumentace pro oznámení záměru „Přeložka silnice I/21 Trstěnice – Drmoul“

Česká republika // 2016 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracování výsledků biologického průzkumu a migrační studie pro přípravu podkladů pro stavební řízení stavby „D7 Chlumčany, zkapacitnění obchvatu“

Česká republika // 2016 // Technologická agentura ČR

Návrh systému mapování a monitoringu invazních druhů

Česká republika // 2016 // Nadace MAVA

Konzultace a organizace studijních cest v rámci posilování plánování ochrany přírody v jihovýchodní Evropě

Česká republika // 2016 // Hnutí DUHA

Digitální mapy oblasti Doupovských hor ve Vojenském újezdu Hradiště vymezující možnosti ochrany biodiverzity v celistvých územích

Česká republika // 2015 // Správa Národního parku Podyjí

Oponentské hodnocení Studie zprůchodnění Dyje v úseku Vranov – Znojmo

Česká republika // 2015 // Ministerstvo životního prostředí

Metodické doplnění Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025

Česká republika // 2015 // Ministerstvo životního prostředí

Vybrané cíle Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025

Česká republika // 2014 // Fórum ochrany přírody

Webináře a rozhovory

Česká republika // 2014 // Správa Národního parku Šumava

Ichtyologický průzkum pro posouzení vlivu odběru vody pro sádky v Otavě v Anníně

Česká republika // 2014 // Ministerstvo životního prostředí

Vyhodnocení vlivu nepůvodních druhů ryb a dalších vodních organismů na biologickou rozmanitost

Česká republika // 2014 // Ministerstvo životního prostředí

Analýza podkladů a návrhu struktury pro Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail